Header image  
град Добрич  
line decor
  
line decor
 
 


 
 
 Други
сайтове

 

Министерство на образованието и науката

Министерство на земеделието и храните

Българският портал на знанието

Община град Добрич

Друга информация

РИО гр. Добрич 
 

У С Т А В

НА

Сдружение с нестопанска цел “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“- гр.Добрич

 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Чл.1.(1)Наименованието на сдружението е “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ” – гр.Добрич и ще бъде посочвано на български език и на еквивалента му на латиница в официалните документи , печата и други символи и знаци , както и в кореспонденцията му.

Седалище и адрес на управление

Чл.2.Седалището и адресът на СДРУЖЕНИЕТО е в гр.Добрич , бул.”25 – ти септември” №86.

Срок

Чл.3.Дейността на СДРУЖЕНИЕТО не е ограничена със срок.

 

ІІ.СТАТУТ И ЦЕЛИ

Статут

Чл.4./1/”УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛ -НА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО-ДОБРИЧ” – гр.Добрич , наричано за краткост СДРУЖЕНИЕТО , е доброволно сдружение на физически и юридически лица с нестопанска цел , в съответствие на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия устав.

/2/СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице от момента на вписването му в регистъра на Окръжен съд – гр.Добрич.

/3/СДРУЖЕНИЕТО може да членува в регионални , национални и международни асоциации с подобни цели.

Цели

Чл.5.Целите на сдружението са :

1.Обединяване на усилията на родители , обществеността , държавни и общински органи и други организации за подпомагане развитието на учебното и възпитателното дело.

2.Допълнително материално обезпечение на учебния процес.

3.Съдействие при организиране свободното време на учениците.

Средства за постигане на целите

Чл.6.СДРУЖЕНИЕТО осъществява посочените в чл.5 цели чрез следните средства:

 • Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за переспективно развитие на ПГАС – гр.Добрич , за решаване на текущи проблеми в дейността на учебно-възпитателното заведение.
 • Подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищното имущество.
 • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база.
 • Съдейства при организиране на ученическото хранене , транспорт и други битови условия за учениците и учителите.
 • Съдейства при създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми.
 • Подпомага училищните и общинските органи за осъществяване на задължителното училищно обучение до 16-годишна възраст.
 • Съдейства при организиране на свободно избираемата подготовка на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците.
 • Организиране и провеждане на съвмесни инициативи с органи на държавната и местна власт и нестопански организации.
 • Сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации.

Определяне на дейността

Чл.7.СДРУЖЕНИЕТО е организация за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на ЗЮЛНЦ

 

ІІІ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО

 

Предмет на дейност

Чл.8.За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО осъществява следната дейност :

 • Набиране на средства от дарения
 • Управление на предоставени средства от държавата , общините , български и международни организации
 • Управление на собственото имушество
 • Издаване на информационни материали,литература,публикации.
 • Изработване на авторски материали за популяризиране дейността на училището
 • Предоставяне на услуги

/2/Извършването на стопанска дейност от СДРУЖЕНИЕТО се подчинява на нормите на българското законодателатво за съответния вид дейност.

Имущество

Чл.9.СДРУЖЕНИЕТО използва придобитото имущество за постигане на посочените в чл.5 цели.

Чл.10.СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.

 

ІV.ЧЛЕНСТВО

Общи условия за членство

Чл.11.Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице,което приема устава.Юридическите лица трябва да представят копие от решението за съдебната си регистрация и решение на органа си на управление за членство в СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.12.Членството в СДРУЖЕНИЕТО се придобива след приемане от Управителния съвет.Кандидатът подава писмена молба до УС и писмена декларация,че приема устава.УС е длъжен да разгледа молбата на първото си заседание след постъпването й.

 Чл.13.Кандидатът за член , чиято молба е отхвърлена от УС,има право да я внесе за разглеждане от Общото събрание.Ако отказът на УС бъде отменен,кандидатът се счита за приет от деня на решението на Общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл.14.Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право:

1.На един глас в Общото събрание

2.Да участва активно в работата и управлението на СДРУЖЕНИЕТО

3.Да избира и да бъде избиран в органите на СДРУЖЕНИЕТО

4.Да иска обяснение от органите на управление за изпълнението на приети решения,да получава пълна информация за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и достъп до документацията му

5.Да иска отмяна на незаконни ,противоуставни и неправилни решения и действия на органи на СДРУЖЕНИЕТО,както и да предлага проекти за решения

Чл.15.Всеки член на сдружението е длъжен:

1.Да спазва устава и да изпълнява решенията на управителните органи

2.Да съдейства активно в работата на СДРУЖЕНИЕТО за постигане на целите му,да предоставя опит и информация за извършваната от него дейност,свързана с функциите на СДРУЖЕНИЕТО

4.Да пази престижа и доброто име на СДРУЖЕНИЕТО

Чл.16.Членът не отговаря лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.17.Членските права и задължения,с изключение на имуществените,са непрехвърлими.Изпълнениет им може да бъде предоставено на друго лице само в предвидените в Устава случаи.

Прекратяване на членството

Чл.18.Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява при:

1.Напускане по собствено желание след подаване на молба до УС

2.Изключване

3.Смърт – за физическите лица

4.Прекратяване / обявяване в ликвидация или несъстоятелност /- за юридическите лица

5.Прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО

Чл.19.Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен с решение на УС,взето ,когато:

1.Не е изпълнил задължения,произтичащи от устава,от решения на Общото събрание или на УС

2.С действия или бездействия уронва престижа на СДРУЖЕНИЕТО и пречи за постигане на целите му

/2/Решението за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание в 7-дневен срок от уведомяването на изключения.За свикване на Общото събрание в този случай важат правилата на чл.22-24 от устава.

 

V.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20.Органи на управление на СДРУЖЕНИЕТО са :

1.Общото събрание на членовете /ОС/

2.Управителният съвет /УС/

3.Председателя.

Общо събрание

Чл.21.Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове.

/2/ОС има следните правомощия:

1.Приема,изменя и допълва устава

2.Избира членове на УС и ги освобождава в предвидените в устава случаи

3.Избира и освобождава председателя на СДРУЖЕНИЕТО

4.Приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО в предвидените в устава случаи

5.Взима решения за реорганизация,откриване на клонове или прекратяване на дейността на СДРУЖЕНИЕТО

6.Отменя незаконните,противоуставните и неправилните решения на другите органи на управление

7.Приемая бюджета на СДРУЖЕНИЕТО

8.Приема отчета на УС

9.Решава и други въпроси,свързани с дейността

/3/Решенията на ОС са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО

Свикване на Общото събрание

Чл.22.ОС се свиква от УС на редовно заседание най-малко един път годишно.

/2/Извънредните заседания на ОС могат да се свикват по искане на :

1.УС

2.Председателя

3.Една трета от членовете

4.Съда,ако по искане на 1/3 от членовете УС не отправи покана за заседание на ОС в едномесечен срок

Чл.23.ОС се свиква чрез поставяне на писмено обявление в сградата ,където се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО и се обнародва в “Държавен вестник” най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.24.Поканата трябва да съдържа датата ,часа , мястото и дневния ред на заседанието и по чия инициатива се свиква ОС.Ако е предвидено да бъдат раздавани материали ,следва да се посочи времето,мястото и датата,до която те могат да се получат лично от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

Кворум и гласуване

Чл.25.Общото събрание се счита за законно ,ако на него присъстват повече от половината от членовете на СДРУЖЕНИЕТИ

/2/Когато липсва кворум ,ОС се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.26.Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове,но за изменение на устава ,за прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО и за сливането му с друго е необходимо мнозинство две трети от присъстващите.

/2/ОС не може да взима решения по въпроси ,които не са предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени.

Чл.27.Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно.Преупълномощаване не се допуска.

Чл.28.Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси ,отнасящи се до него,неговия съпруг,неговите низходящи и възходящи,както и роднините му по сребърна линия – до четвърта степен и по сватовство – до втора степен.Това ограничение се прилага и за юридическите лица,в които членът на ОС е управител или може да влияе на вземането на решения.

Управителен съвет

Чл.29.Управителният съвет е изпълнителен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се избира от ОС за срок от 5 години.

/2/УС се състои от 5 члена и включва в състава си председателя.

/3/УС има следните правомощия:

1.Организира и следи за изпълнение решенията на ОС

2.Приема основни насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО

3.Взима решения за разпореждане с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО

4.Приема кандидатурите на основните членове

5.Подготвя годишна програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО

6.Подготвя годишен отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и го внася за одобрение в ОС

7.Непосредствено осъществява и направлява финансирането на мероприятията на СДРУЖЕНИЕТО , както и използването на парични и предметни дарения в съответствие с решенията на ОС , волята на дарителите /завещателите/ и целите на СДРУЖЕНИЕТО при спазване на действащото законодателство

8.Подготвя и свиква заседания на ОС,като внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения

9.Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО

10.Създава и поддържа връзките на СДРУЖЕНИЕТО  с други подобни организации и с обществеността

11.Избира от състава си заместник-председател

12.Изпълнява и други функции с оглед постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО

Чл.30.Заседанията на УС се свикват с писмена покана най-малко 7 дни преди заседанието:

  • по решение на председателя
  • по искане на всеки от членовете му.В този случай , ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок , всеки от членовете му може да го свика

/2/УС сам определя дневния ред на заседанията си

/3/Заседанието е законно ,ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС

/4/Присъстващо е лице , с което има двустранна телефонна или друга връзка , гарантираща получаване на информация за самоличността му и участието му при обсъждането и вземането на решения.Гласуването на този член се удостоверява в протокола от представляващия заседанието.

/5/Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/6/УС може да вземе решение и без провеждане на заседание , ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Представителна власт

Чл.31.Сдружението се представлява от председателя.

Председател

Чл.32.Председателя оглавява УС и представлява него и СДРУЖЕНИЕТО  пред институциите и обществото.Той се избира от ОС за срок от 5 години.Председателят е член на УС.

/2/Председателят има следните правомощия :

1.Свиква заседанията на УС.

2.Координира работата на УС.

3.Извършва и други дейности,възложени му от ОС и УС.

/3/При отсъствие или временна невъзможност на председателя да изпълнява задълженията си , те се изпълняват от заместник-председателя,избран от УС.Но за сключване на договори и разпореждане с имущество в този сличай е необходимо изрично пълномощно от председателя.

Предсрочно освобождаване на членове на УС

Чл.33.Всеки член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на ОС , ако:

1.Важни съображения ,свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО,наложат това

2.Възникнат законови пречки за участието му в УС.

3.Системно не изпълнява задълженията си , произтичащи от настоящия устав или извърши закононарушения или други дейности , уронващи престижяа на СДРУЖЕНИЕТО

4.При подаване на оставка пред УС.

 

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.34./1/Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се прекратява при :

1.Решение на ОС,взето с мнозинство от две трети от присъстващите членове

2.Решение на Окръжния съд в предвидените в ЗЮЛНЦ случаи.

/2/.След прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и решенията на Общото събрание.

 

 

Настоящият уатав влиза в сила с подписването му от членоветена “УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ” – гр.Добрич